Nếu anh chị em đã ở riêng, con út ở với bố mẹ để hầu hạ. Con út được hưởng của cải bố mẹ để lại, nếu bố mẹ không còn gì mà anh chị em không tốt, con út chịu thiệt.

Tục ngữ: giàu con út, khó con út.