Nhắm xem cho biết sức người, đối với câu nhắm em xem chợ.