Lời nói chơi người nghèo gặp vợ giàu, sẵn của cho mà ăn.