Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay