Nghĩa là không có ai chủ chốt, cầm bầy, thì chẳng làm nên việc.