Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày