Chim quyên xuống đất cũng quyên
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.