Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi