Chim nhàn bắt cá ngoài khơi
Thấy anh dan díu nhiều nơi em buồn.