Chim mía Ba La
Cá bống sông Trà,
Kẹo gương Thu Xà,
Mạch nha Thi Phổ.