Chim khôn tránh lưới, tránh dò
Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa