Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời