Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
Cá bãi trầu lội tuốt mương cau