Chim còn mến cội mến cành
Anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao