Chim bay về núi Sơn Chà
Chồng nam vợ bắc ai mà muốn đâu.