Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Bạn về xứ bạn bỏ ta sao đành!