Chiều chiều sóng vỗ bãi Bàng
Một ngày xa bạn, ăn vàng không ngon.
Cũng nguyền một tấm lòng son,
Nhớ em nước mắt nhỏ mòn con ngươi.