Chiều chiều ra đứng cổng làng
Nghe trống bãi tràng, em chạy đón anh