Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ, chị kia mất chồng.
– Mất chồng ta chẳng có lo,
Sợ anh mất vợ nằm co một mình.