Chiều chiều ông Lã Ðồng Tân
Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem