Nói về sự giống nhau của các thế hệ thành viên trong gia đình. Tiếng Anh: Like father, like son