Cha một đời oằn vai gánh nặng
Mẹ tháng ngày đôi dép lạc bàn chân