Cha mẹ là biển là trời
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.