Nghĩa là cha mẹ xấu đẻ con tốt, cú là chim bất tường hay là chim xấu.