Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời.