Cha già tuổi đã đủ trăm
Chạnh lòng nhớ tới đằm đằm lụy sa.