Chừng nào núi Bụt hết cây
Lại Giang hết nước, dạ này hết thương.