Chừng nào cầu đá rã tan
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề.