Chợ Ba Tri thiếu gì cá biển
Anh thương nàng, anh nguyện về đây.