Chợ Đồn phiên họp người đông
Thấy thơm, thấy mít sao không không thấy nàng.
Dốc lòng lặn lội xa đàng,
Hỏi ai, ai biết muôn vàn biết ơn.