Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên
Gặp nhau chi nữa để phiền cho nhau.
Người về khuất nẻo Sống Trâu,
Để em thui thủi Dốc Lau một mình.