Chồng dữ thì em mới rầu
Mẹ chồng mà dữ giết trâu ăn mừng.