Chồng dữ thì em mới lo
Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao.