Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Tay đâu mà bụm miệng người thế gian