Già trẻ cũng đều chết, có chết trẻ cũng không nên tiếc.