Chẻ tre bện sáo cho dầy
Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp em