Ấy là tiếng nói xâm người làm mai dong. Lễ cưới thành, thì kẻ làm mai dong đặng ăn lễ; chơn thấp chơn cao, thì là nhóng cho tới lễ thành. Có câu hát rằng: mai dong chơn thấp chơn cao, muốn ăn thịt mỡ nói vào nói ra.