Chơi hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân non