Hiểu nghĩa là liều mình làm sự hiểm nghèo, thì có ngày phải mắc.