Chăn tằm rồi mới ươm tơ
Làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.