Chùa nát nhưng có Bụt vàng
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.