Chùa làng dựng ở xóm côi
Sớm hôm hai buổi nghe hồi chuông ngân.
Dân nghe chuông sớm dậy mần,
Kẻ thời chợ búa, người dân ra đồng.
Tiếng chuông người bạn trăm sông,
Quanh năm thức tỉnh người dân trong vùng.