Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng