Chén tình là chén say sưa
Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu