Nghĩa là biết nhịn nhục hay là thuận theo thì thế, thì êm mát vô sự.