Chè ngon ai hái nửa nương
Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng.
Hai hàng nước mắt ngập ngừng,
Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau.