Ấy là lời ví người không sức kình với người cả sức.