Chân mình những lắm bê bê
Lại cầm bó đuốc mà vê chân người