Đáo đầu mới biết việc, thường nói về sự nghèo giàu.