Chàng quên em chẳng cho quên
Ai đem chìa ngọc mở lên khóa vàng.
Chìa vàng lại mở khóa vàng,
Lời thề giao ước thiếp chàng mở chung.